මහනුවර මහා නගර සභාව
නගර සීමාවේ ලියාපදිංචි බෞද්ධ, හින්දු, ඉස්ලාම් සහ කතෝලික දහම් පාසල් සඳහා මූල්‍ය ආධාර ලබාදිම

24 08 2022 - 15:10 PM
මහනුවර මහා නගර සභාවෙි තීරණය පරිදි මහජනාධාර හා සුබ සාධන දෙපාර්තමෙින්තුව වාර්ෂිකව සංවිධානය කරන නගර සීමාවෙි ලියාපදිංචි බෞද්ධ හින්දු ඉස්ලාමි හා කතෝලික දහමි පාසල් සදහා මූල්යාධාර ප්රදානය කිරීමෙි වැඩසටහන 2022 අගෝස්තු මස 23 වන දින මහනුවර නගර ශාලාවෙිදී පැවැත්විනි.
මහනුවර නගරාධිපති කේසර ඩී.සේනානායක මහතාගේ ප්රධානත්වයෙන් පැවති මෙම වැඩසටහනට බෞද්ධ 52 ක් හින්දු 2 ක් ඉස්ලාමි 8 ක් හා කතෝලික දහමි පාසල් 6 ක් වශයෙන් දහමි පාසල් 68 ක් සහභාගී විය.
මහනුවර නියෝජ්ය නගරාධිපති ටී.එමි. ඉලාහි ආබිදීන් මහතා ඇතුළු නාගරික මන්ත්රී මණ්ඩලයේ පිරිසක්ද නාගරික කොමසාරිස් ඉෂාන් විජේතිලක මහතා නියෝජ්‍ය නාගරික කොමසාරිස් ප්‍රභාත් මද්දුමආරච්චි මහතා ඇතුළු නාගරික නිලධාරී පිරිසක්ද දහමි පාසල්වල ප්රධානාචාර්ය හිමිවරුන්. විදුහල්පතිවරුන් ඇතුළු ආචාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ.
  • 1