මහනුවර මහා නගර සභාවසංදේශය - පුවත්පත

අගෝස්තු 2022

අප්‍රේල් 2022

ජනවාරි 2022

දෙසැම්බර් 2021

නොවැම්බර් 2021

ඔක්තෝම්බර් 2021

සැප්තැම්බර් 2021

අගෝස්තු 2021

 

හදිසි සේවා

අන්තරාදායක ගස්, පෞද්ගලික පරිශ්‍ර...

ගිනි නිවීම් හා ගලවා ගැනීම් සේවා

ගිනි නිවීම් සේවා දෙපාර්තමේන්තුව...

ඊ - සේවා

මහනුවර මහ නගර සභා මාර්ගගත ගෙවීම්...

  • 1