මහනුවර මහා නගර සභාවහදිසි සේවා

අන්තරාදායක ගස්, පෞද්ගලික පරිශ්‍ර වලින් ගස් කැපීමේ සුන්බුන් ඉවත් කිරීම, නිවාස ජලාපවහන අවහිර කිරීම් ඉවත් කිරීම වැනි වීදිවල හදිසි අවස්ථා

හදිසි සේවා

අන්තරාදායක ගස්, පෞද්ගලික පරිශ්‍ර...

ගිනි නිවීම් හා ගලවා ගැනීම් සේවා

ගිනි නිවීම් සේවා දෙපාර්තමේන්තුව...

තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය

මහනුවර මහ නගර සභාවේ තොරතුරු...

ඊ - සේවා

මහනුවර මහ නගර සභා මාර්ගගත ගෙවීම්...

  • 1